Залуус та бүхнийг чөлөөтэй байр сууриа илэрхийлж дуртай зүйлсээ нийтлэхийг зөвшөөрч байгаа хэдий ч таны оруулсан мэдээлэл нь зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль “Садар самуунтай тэмцэх тухай хууль”, “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль ”,
“Зар сурталчилгааны тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”, “Өрсөлдөөний тухай хууль”, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”,
“Сонгуулийн тухай хууль”, тус хорооноос баталсан журам, нөхцөл шаардлага болон Монгол улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээ,
конвенцуудыг зөрчсөн мэдээлэл оруулсан нь тогтоогдвол шууд устгах арга хэмжээ авна.